Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Dom Pomocy Społecznej jest to tradycyjna forma instytucjonalna pomocy społecznej w postaci całodobowej nad osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji, których nie można przystosować w pełni do samodzielnego życia w miejscu ich zamieszkania z uwagi na wiek, schorzenia, sytuację życiową oraz warunki rodzinne, mieszkaniowe i materialne, mimo zastosowania wszystkich form pomocy. U podstaw organizacyjnych tego rodzaju placówek są  potrzeba daleko posuniętego zróżnicowania domów pomocy oraz możliwie maksymalne dostosowanie warunków i charakteru domu do sprawności i stanu zdrowia mieszkańców, systematycznie zmieniające się propozycje liczby miejsc w poszczególnych typach domów w zależności od potrzeb społecznych oraz nadanie placówce charakteru rodzinnego                                   i prywatnego, aby pensjonariusze czuli się w niej jak najlepiej. Domy pomocy społecznej są miejscem stałego pobytu ich mieszkańców, zapewniają- oprócz mieszkania i wyżywienia                – pełną opiekę leczniczo- rehabilitacyjną, zabiegi terapeutyczne i pielęgniarskie                               i dostosowane do stanu zdrowia pensjonariuszy.

Na terenie powiatu głubczyckiego znajdują się dwa Domy Pomocy Społecznej:

 • Dom Pomocy Społecznej w Kietrzu, przy ul. Raciborskiej 81, dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci, młodzieży kobiet niepełnosprawnych intelektualnie posiada 50 miejsc.
  Koszt utrzymania mieszkańca wynosi 2.764,29 zł.
 • Dom Pomocy Społecznej w Klisinie wraz z filiami, przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych, oraz dla osób w podeszłym wieku, który liczy łącznie 743 miejsc.
  Koszt utrzymania wynosi 2.750,72 zł.                                                                                 Dom Pomocy Społecznej w Klisinie filie w:                                                                            - Klisinie liczba miejsc 138 tylko dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych                   - Bliszczycach liczba miejsc 81 dla kobiet i mężczyzn przewlekle psychicznie chorych - Boboluszki liczba miejsc 76 dla kobiet i mężczyzn przewlekle psychicznie chorych   - Branice miejsc 83 tylko dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych                                - Dzbańce miejsc 190 dla kobiet i mężczyzn przewlekle psychicznie chorych                        - Radynia miejsc 75 dla kobiet i mężczyzn przewlekle psychicznie chorych                         - Kietrz miejsc 71 dla kobiet i mężczyzn przewlekle psychicznie chorych                        - Głubczyce miejsc 29 dla osób w podeszłym wieku                                                                                                                                              

Dokumenty potrzebne przy skierowaniu:

 • pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożony do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej,
 • wywiad środowiskowy (rodzinny) przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę                                                i gminę,
 • opinia ośrodka pomocy społecznej dotyczącej stopnia sprawności osoby ubiegającej się o przyjęcie do domu pomocy społecznej,
 • zaświadczenie lekarza psychiatry
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej  
 • decyzja o przyznaniu zasiłku stałego wyrównawczego lub renty socjalnej; do decyzji dołącza się zgodę osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej z zasiłku stałego, zasiłku wyrównawczego lub renty socjalnej
 • oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłaty, dochodu dziecka, w przypadku, gdy opłatę ponosić będzie opiekun prawny,
 • decyzja organu emerytalno- rentowego ustalającego wysokość renty lub emerytury; do decyzji załącza się zgodę osoby ubiegającej się na ponoszenie opłaty oraz na jej potrącenie przez właściwy organ emerytalno- rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego,
 • zaświadczenie stwierdzającego uprawnienia kombatanckie.

W przypadku gdy do domu kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu, wydanie decyzji o skierowaniu do domu nie wymaga przedłożenia dokumentów. Dokumenty te powinny zostać skompletowane w terminie trzech miesięcy od daty wydania decyzji                         o skierowaniu do domu.

Domy Pomocy Społecznej współpracują z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Ośrodkami Pomocy Społecznej właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu mieszkańców Domu przed ich umieszczeniem. Organizacjami i instytucjami zajmującymi się statutowo pomocą społeczną, organizacjami charytatywnymi zajmującymi się pracą na rzecz osób niepełnosprawnych, Kościołami i związkami wyznaniowymi, placówkami służby zdrowia oraz innymi instytucjami.