Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

AKTY PRAWNE NA PODSTAWIE, KTÓRYCH DZIAŁA POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

 

Uchwała Nr CXX/451/2017 Zarządu Powiatu w Głubczycach

z dnia 24 maja 2017 r.

PDFSKM_C364e23011809041.pdf (233,67KB)
 

 

Załącznik do Uchwały Nr CXX/451/2017 Zarządu Powiatu w Głubczycach

Z dnia 24 maja 2017 r.

PDFregulamin.pdf (7,62MB)
 

 

 

Uchwała Nr XVII/310/2014 Rady Powiatu w Głubczycach

z dnia 06 maja 2014 r.

PDFSKM_C364e23011809042.pdf (239,02KB)
 

 

Uchwała Nr XVII/127/2012 Rady Powiatu w Głubczycach

z dnia 28 marca 2012 r.

PDFSKM_C364e23011809420.pdf (321,47KB)
 

 

Załącznik do Uchwały Nr XVII/127/2012 Rady Powiatu w Głubczycach

z dnia 28 marca 2012 roku

PDFuchwała_statut.pdf (1,33MB)
 

 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994.o ochronie zdrowia psychicznego ( t.j. Dz.U.z 2020r poz.685)

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1445 )

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 163 z późn. zm.)

Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2015r. poz. 493 z późn. zm. )

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2015r. poz. 114 )

Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014r. poz. 1202 z późn. zm. )

Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.)

 

Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( tekst jednolity Dz.U. Dz 2008r. nr 88 poz. 539 z późn. zm. )

 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 332 )

 

Ustawa  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz 885 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpień 2012. w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz. U. z 2012r. poz.964 )

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1190 z późn. zm.)

Rozporządzenie z dnia 15 listopada 2007. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U. z 2007r. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm. )

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz. U. z 2014 poz. 119 z późn. zm. )

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 poz. 1053 z późn. zm.)

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych ( Dz. U. 2010r. Nr 241 poz. 1616)  

 

Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 289)

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej ( Dz. U.  Nr 63 poz. 587)    

 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz 332)

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r.   w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011r. Nr 292,poz.1720)

 

Uchwała nr XVI/114/2012 Rady Powiatu w Głubczycach dnia 9 lutego 2012r.  w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub                  w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej   

 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz 267 z późn. zm.)

 

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) w brzmieniu na dzień 31 grudnia 2011r.

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004r.  w sprawie udzielenia pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2005r. Nr 6, poz. 45 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym na dzień 6 września 2012r.

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz 163, z późn. zm.)

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie ( Dz. U. z 2012 poz. 954)

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego ( Dz. U. z 2012r. poz.712)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów Ministrów dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015r., poz. 1058)

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 19 września 2014r.

 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r. poz. 114)

 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz.887)